تبلیغات اینترنتیclose
نظر بزرگان جهان درباره ی قرآن کریم

دبیر ستان شهید بهشتی اسپکه
به وب سایت دبیرستان شهید بهشتی اسپکه خوش امدید

مهاتما گاندى، رهبر فقید هند هم اعتقاد داشت:

 

«ازراه آموختن علم قرآنى، هر کس به اسرار وحى و حکمت‏هاى دین، بدون داشتن هیچخصوصیت ساختگى دیگرى پى مى‏برد. در قرآن هیچ اجبارى براى تغییر دین و مذهبانسان‏ها دیده نمى‏شود. قرآن به راحتى مى‏گوید: هیچ زور و اکراهى در دینوجود ندارد».

 

ویل دورانت، دانشمند امریکایى شرق‏شناس، مى‏گوید:

 

«درقرآن، قانون و اخلاق یکى است. رفتار دینى در قرآن، شامل رفتار دنیوى هممى‏شود و همه امور آن از جانب خداوند و به طریق وحى آمده است. قرآن درجان‏هاى ساده عقایدى آسان و دور از ابهام پدید مى‏آورد که از رسوم وتشریفات ناروا آزاد است ».

 

ژان ژاک روسو، متفکر و روان شناس مشهور فرانسوى، برداشت منحصر به فردى از قرآن دارد؛ او مى‏گوید:

 

« بعضىاز مردم بعد از آن که مقدار کمى عربى یاد گرفتند، قرآن را خوانده، امّادرست درک نمى‏کنند. اگر مى‏شنیدند که محمّد(ص) با آن کلام فصیح و آهنگرساى عربى آن را مى‏خواند، هر آینه به سجده مى‏افتادند و ندا مى‏کردند: اىمحمّد عظیم! دست ما را بگیر و به محلشرف و افتخار برسان. ما به خاطر یارىتو حاضریم که جان خویش را فدا سازیم!!»

 

راكستون اسكاتلندی:

 

سالیاندرازی درجستجوی حقیقت بودم تا اینكه حقیقت را در اسلام یافتم سپس قرآن رادیدم وشروع به خواندن آن كردم اوبود كه تمام سوالات مرا جواب گفت " قرآنابهت وترس در انسان الهام می كند ودرعین حال ثابت می نماید كه هرچه میفرماید راست است.

 

استانلی لیون پول(دانشمند انگلیسی)

 

پیامبراسلام یكی از بزرگترین وعالی مقام ترین شخصیتهای تاریخ جهان است وكتابشهمان قرآن می باشد كه مجموعه ای از وحی های الهی وشاهكارزبان عربی است. برمبنا واساس این كتاب(قرآن) فرهنگ وتمدنی به وجود آمد كه مغرب زمین هم بهآن مدیون است.

 

جان ویلیام در پر: (دانشمند انگلیسی)

 

قرآنتذكرات عالی اخلاقی ودستورات زیادی دارد سبك انشاء قرآن طوری تنظیم شدهاست كه مابه هیچ صفحه ای مراجعه نمی كنیم جز آنكه عالی ترین چیزی را كههركس بایستی پسندد وتصدیق كند ، درآن خواهیم یافت این بنیاد مخصوص كه بهصورت تكه های كوتاه كوتاه است ، مطالب ، شعرها وقوانینی راكه به ما میآموزد كه به خودی خود كامل بوده وبرای عموم مردم در تمام حوادث واحتیاجاتزندگی مناسب وقابل استفاده است.

 

لادین كوبولد: (انگلیسی)

 

بهراستی قرآن را جمال وزیبایی ، گیرائی ، شیرینی ونظم مهیج كه تاثیر آن راهیچ كتابی ندارد این كتاب از بسیار خواندن كهنه نمی شود ، كلمات با اینكهوزن وسجع دارد درآن سجع ووزنی پیدانیست ، شیرین تر از شعر است ولی شعرنیست این اعجاز فقط از آن قرآن است.

 

فریدریش دیتریشی : (اسلام شناس غرب)

 

همینعلوم ومعارف مسلمین بود كه اروپا را درقرن» دهم میلادی جلو برد همان علومیاست كه سرچشمه آنها قرآن كریم بود واروپا از این حیث به اسلام مدیون است

 

بلر : (خاورشناس معروف آلمانی)

 

لغتقرآن فصیح ترین لغات عرب واسلوب بلاغت آن طوری است كه افكار را بسوی خودجذب می كند قرآن دارای مواضعی آشكاراست وبه زودی برای همیشه بی معارضخواهد بود ، هركس كه از این كتاب به خوبی پیروی كند زندگی آرام وگوارائیخواهد داشت.

 

ژوزف هورد ویچ: ( دانشمند خاورشناس)

 

قرآن ، عامل بسیار شگرفی در بالا بردن مسلمانان بود.

 

قرآن آنان را به تحقیقات علمی وپدید آوردن اندیشه ها سوق داد

 

قرآنموجب انگیزه وپیشروی مسلمانان در سرزمینهای اروپا گردید درآنجا هنگامی كهتاریكی ها همه جا را فرا گرفت بود اینان مسلمانان مشعلهای انسانیت را برافروخته وبه آستان علم ، خدمات شایان كردند علوم گذشتگان رادگر باره نیروبخشیدند وبه شرق وغرب ، فلسفه ، پزشكی ، ستاره شناسی ومعماری آموختندومارا در مسیر نهضت جدید علمی قراردادند.

 

دكتر یوهان دلفگانگ فون گوته (ریاضی دان ، شاعر ، نویسنده)

 

قرآناثری است كه به واسطه ی عبارات آن خواننده در ابتدای امر رمیده می شود ،وسپس مفتون جاذبه ی آن وبالاخره بی اختیار مجذوب زیبابیهای بی پایان آن میگردد. چطور ما به آن (قرآن مجید) بازمی گردیم ورجوع می كنیم هرچند درابتدا تكرار به نظر می رسد اما به زودی انسان را جلب می نماید ومتعجب میسازد انشاء آن هم آهنگ با محتویات وهدف بزرگش محكم ، قوی وبسیار عالی استپس این كتاب در تمام از منه ی بشریت بزرگترین نفوذ را خواهد داشت. سالیاندراز كشیشان از خدابی خبر مارا از پی بردن به حقایق قرآن مقدس وعظمتآورنده آن دور نگه داشتند اما هرقدر كه ما قدم در جاده ی علم ودانش به پیشگذارده وپرده های جهل وتعصب نابه جارا دریده ایم عظمت احكام مقدس اسلام كهقرآن ، مجموعه ی آن است بهت وحیرت عجیبی درما ایجاد نموده است وعن قریباست كه این كتاب توصیف نا پذیر عالم رابه خود جلب نموده وتاثیر عمیقی درعلم ودانش جهان نموده ومحورافكار مردم جهان گردد.

 

بانوستان رانی تنس ( دانشمند هلندی)

 

محتوایاین كتاب آسمانی كاملاً با خرد وفطرت بشری مطابقت دارد واز مطالب زنندهوخلاف عقل به كلی پاك است قرآن در باره ی زنان داوری عادلانه ای داردوبرخلاف برخی از مرامها وادیان كه جنس زن را تابه سرحد بردگی تنزل دادهوارزشی برای اوقائل نیستند ، وی را از مزایا وحقوق انسانی برخور دار ساختهومقام شامخی برای او منظور داشته است.

 

پروفسور واشنگتن ایرونیك: (خاورشناس بزرگ آمریكایی)

 

قرآنكتابی است كه از حدود اقیانوس اطلس تا نهر كاشمر مردم را در زیر سایه یهمایون فرخود سعادتمند نگه داشته است قرآن حاوی بالاترین مبادی با اوجوسودمند ترین آنها است.

 

هربرت جورج ولز: (دانشمند ومحقق انگلیسی)

 

درپاسخسوالی كه یكی از مجله های علمی اروپانموده بود كه بزرگترین كتابی كه ازآغاز تاریخ بشر تا كنون بیشتر از سایر كتب دردنیا تاثیر بخشیده واز همهمهمتر به شمار آمده كدام است . چند كتاب را نام برد ودر پایان نوشت: اماكتاب چهارم كه مهمترین كتاب دنیاست قرآن است زیرا كه این كتاب آسمانی اثریدر دنیا گذارده كه نظیر آن راهیچ كتابی به خود ندیده است. قرآن كتاب علمیودینی واجتماعی وتهذیبی واخلاقی وتاریخی است.

 

كینت گریك (استاد دانشگاه كمبریج انگلستان)

 

چراقرآنبرای یك دوره ی بخصوص نیامده وهرگز كهنه نمی شود وتا روزی كه نوع بشرباقیاست راهنمای انسان خواهد بود ؟ زیرا چیزی وجود ندارد كه در قرآن نیامدهباشد.هنگامیكه قرآن را برای نخستین بار گشودم وتحت تاثیر آن قرار گرفتم ،تصور كردم اثری كه آن كتاب در من ایجاد كرده است استثنایی است ودر سالهایبعد كه با چندین تن از مترجمان قرآن به زبانهای اروپایی مكاتبه كردم وبعضیاز آنها را نیز دیدم در یافتم تاثیری كه خواندن قرآن در ما اروپاییان میكند همگانی است امام مشروط براینكه قرآن در متن اصلی خوانده شود وترجمه یقرآن درهیچ یك از زبانهای اروپایی متن اصلی را ندارد.

 

كارلتون اس گون: (استاد دانشگاه ایالت پنسیلوانیا)

 

یكیاز مزایای عظیم قرآن بلاغت آن است قرآن هنگامی كه درست تلاوت شود چهشنونده به لغت عربی آشنایی داشته آن را بفهمد یا نفهمد تاثیری شدید در اوگذاشته ودر ذهنش جای گیر می شود این مزیت بلاغتی قرآن قابل ترجمه نیست.

 

نون گرونبوم: (استاد معاصر)

 

قرآنمعجزه ی بدیهی محمد(ص) است اعجاز وانحصار كتاب از جهان مختلفی جلوه می كند، پیش بینی آینده اطلاعات در باره ی وقایع مجهول گذشه ، ناتوانی مردم ازآوردن مشابه آن با وجود مبارزه طلبی های مكرر وبالاخره زیبایی بی سابقهوفصاحت ما فوق اعلای انشاء آن.

 

آدموندبورگ: (شخصیت سیاسی انگلستان)

 

قرآنیا قانون محمدی قانونی است كه شامل تمام طبقات اجتماعی گردیده و آنهارا بهیكدیگر پیوند می دهد قانونی است كه به عالی ترین نظام قضایی و بهترین روشعلمی و بزرگترین رسم قانون گذاری ترتیب و تنظیم یافته است

صفحه قبل صفحه بعد
نظر شما
نام : *
پست الکترونیک :
وب سایت/بلاگ :
*
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O @};-
:B /:) =D> :S
کد امنیتی : *


برچسب ها: ,
موضوع : | لينك ثابت
نوشته شده در تاريخ يکشنبه 15 ارديبهشت 1392 توسط عبدالمالک زین الدینی
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک